NAKUP, UŠETŘI A VYHRAJ! Pravidla spotřebitelské soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla

a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti GASTRO POTRAVINY s. r. o., U Zastávky 2902, 440 01 LOUNY, IČ: 27299937, DIČ: CZ27299937

AKCE & SOUTĚŽ“

na území České republiky.

1. Provozovatelem soutěže je

GASTRO POTRAVINY s. r. o.

U Zastávky 2902, 440 01 LOUNY

IČ: 27299937, DIČ: CZ272999372. Organizátorem soutěže je provozovatel.

 

3. Soutěž AKCE & SOUTĚŽ je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce.

Soutěž bude probíhat v termínu od 10.6.2019 do 17.6.2019.4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže nakoupí v akci produkty Rychlé vaření na stránce www.rychlevareni.cz a ODPOVÍDAJÍCÍM ZPŮSOBEM okomentuje a zareaguje na soutěžní příspěvek a facebookovou stránku Rychlého vaření. Odpovídající způsob = komentář přibližně ve tvaru „mám to!“, dále lajk obrázku a lajk facebookové stránce.

Účastník soutěže poskytuje provozovateli automaticky možnost bezplatného zveřejnění Facebookového jména a profilu (profilové fotografie) pro potřeby soutěže, ale i marketingových aktivit provozovatele.

Provozovatel si vyhrazuje právo smazat a vyřadit takové příspěvky, které by obsahovaly motiv náboženský, přehnaně politický, pornografický, případně jiný, který by mohl mít negativní dopad na dobrou pověst provozovatele, anebo byly v rozporu s morálními hodnotami GASTRO POTRAVINY, s. r. o.

Ze SOUTĚŽÍCÍCH, které do 17. 6. 2019 provozovatel na výše zmíněných sociálních sítích pod příspěvky shromáždí a jejich komentář bude korespondovat s údaji z e-shopu, že splnili podmínku nákupu, bude vylosován jeden výherce sady campingového nádobí. Dále všichni soutěžící obdrží malý dárek v podobě praktických předmětů a/nebo produktů firmy GASTRO POTRAVINY s. r. o.5. Způsob zařazení se do soutěže a doplnění soutěžních náležitostí:

Pro zařazení do soutěže, získání výhry a malého dárku je účastník bezpodmínečně povinen zaslat následující údaje, vztahující se k jeho osobě (z důvodu případné výhry a potřeby kontaktovat výherce): Jméno, příjmení, celou adresu svého bydliště, e-mail, telefonní číslo – toto až po vyzvání na Facebooku v případě výhry. Malý dárek se odešle automaticky s objednávkou na webu rychlevareni.cz.6. Výherce a výhra

Vítězí vylosovaný soutěžící, který splnil podmínky soutěže. Výhrou jest sada campingového nádobí Vanga pro 3 osoby.7. Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěže vylosuje výherce 17. 6. 2019. Výsledky budou zveřejněny na FB stránce provozovatele nejpozději 18. 6. 2019.

Výhra bude výherci zaslána přepravní službou na náklady provozovatele soutěže spolu s objednávkou.

Malé dárky budou rozeslány spolu s objednávkami.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

 

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti GASTRO POTRAVINY s. r. o., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu se zákonem

č. 89/2012 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi dodané texty, uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

9. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

Každý z účastníků je do slosování zařazen pouze jednou. Falešné profily budou identifikovány a ze soutěže vyřazeny.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže

AKCE & SOUTĚŽ Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Společnost Facebook není žádným způsobem zapojena do soutěže „AKCE & SOUTĚŽ“ a žádným způsobem za ni neručí, a to ani na službě Instagram. Je to aktivita spojená výhradně s provozovatelem, GASTRO POTRAVINY, s. r. o.